HEALTH
HIV AND AIDS FREE Swaziland by year 2022: #MYVOICEINDABA
7 questions polled on this topic
33% response rate
1,000 responded out of 3,012 polled
Apr 4. 2016
Language
Apr 4. 2016
Do you think you or your peers are at risk of getting HIV?
Apr 4. 2016
Please share your reasons for responding No
Apr 4. 2016
Please share your reasons for responding Yes
Apr 4. 2016
Ngabe uyakucabanga kewkutsi kungenteka wena nobe bontsanga yakho babe sengotini yekutfola ligciwane le HIV?
Apr 4. 2016
Uma Yebo, leni?
Apr 4. 2016
Uma Cha, leni?

POLL RESULTS

APR 4. 2016
Language
1,000 responded out of 3,012 polled
Female
30%
Siswati
 
Siswati
20%
English
 
English
30%
Siswati
 
Siswati
20%
English
 
English

Male
23%
Siswati
 
Siswati
27%
English
 
English
23%
Siswati
 
Siswati
27%
English
 
English
0-14
75%
Siswati
 
Siswati
25%
English
 
English

15-19
53%
Siswati
 
Siswati
47%
English
 
English

20-24
57%
Siswati
 
Siswati
43%
English
 
English

25-30
54%
Siswati
 
Siswati
46%
English
 
English

31-34
0%
Siswati
 
Siswati
0%
English
 
English

35+
20%
Siswati
 
Siswati
80%
English
 
English
55%
Siswati
 
Siswati
45%
English
 
English
55%
Siswati
 
Siswati
45%
English
 
English
APR 4. 2016
Do you think you or your peers are at risk of getting HIV?
419 responded out of 454 polled
Female
81%
Yes
 
Yes
19%
No
 
No

Male
76%
Yes
 
Yes
24%
No
 
No
0-14
0%
Yes
 
Yes
100%
No
 
No

15-19
72%
Yes
 
Yes
28%
No
 
No

20-24
77%
Yes
 
Yes
23%
No
 
No

25-30
82%
Yes
 
Yes
18%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
79%
Yes
 
Yes
21%
No
 
No
APR 4. 2016
Please share your reasons for responding No
79 responded out of 89 polled
hiv
sex
know
use
can
risk
abstain
check
condoms
got
always
faithful
protect
virus
ways
care
don
getting
im
one
prevent
take
teach
us
abstaining
also
bcoz
body
coz
educated
even
god
may
now
ok
others
partner
peers
people
person
sexual
status
taught
told
ve
well
actions
activities
age
believe
APR 4. 2016
Please share your reasons for responding Yes
272 responded out of 330 polled
sex
hiv
sexual
use
unprotected
people
peers
condom
risk
get
condoms
don
like
without
engage
us
youth
money
protection
can
things
one
using
active
partners
peer
young
want
getting
infected
also
love
think
virus
many
dont
pressure
sexually
age
high
old
intercourse
know
may
sleep
sugar
care
drugs
even
multiple
APR 4. 2016
Ngabe uyakucabanga kewkutsi kungenteka wena nobe bontsanga yakho babe sengotini yekutfola ligciwane le HIV?
498 responded out of 546 polled
Female
90%
Yes
 
Yes
10%
No
 
No

Male
85%
Yes
 
Yes
15%
No
 
No
0-14
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

15-19
78%
Yes
 
Yes
22%
No
 
No

20-24
88%
Yes
 
Yes
12%
No
 
No

25-30
97%
Yes
 
Yes
3%
No
 
No

31-34
0%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No

35+
100%
Yes
 
Yes
0%
No
 
No
89%
Yes
 
Yes
11%
No
 
No
APR 4. 2016
Uma Yebo, leni?
380 responded out of 442 polled
ngoba
ngobe
kahle
kutsi
bantfu
ngaphandle
labanye
noma
uma
imali
labasha
kakhulu
futsi
balala
kulala
condom
nebantfu
lijazi
labadzala
lemkhwenyana
sex
tintfo
nabo
tsine
bontsanga
leligciwane
nje
sengati
batsandza
bese
kungoba
kwekutivikela
ligciwane
ngayo
abatiphatsi
ecansini
kantsi
labo
yebo
hiv
kani
kulalana
linengi
ngekutsi
ngisho
nobe
simo
yami
yetfu
icondom
APR 4. 2016
Uma Cha, leni?
50 responded out of 56 polled
ngoba
kutsi
ngobe
kahle
futsi
hiv
kute
ligciwane
ngeke
uma
yami
aids
angati
balitfole
bontsanga
care
ecansini
gloves
le
leligciwane
lesifo
lolimele
longati
mine
nami
ngeligciwane
ngitiphetse
noma
sikhatsi
sitiphetse
tindlela
40
abakafiki
acotfo
alandzise
analo
angahle
angifun
angikababhek
angilali
angitselele
asijoli
asila
asilalani
asilali
asitinakekeli
asitsintsi
asitsintswa
asiyitsintsi
bafundzisiwe

FEATURED ANSWERS

RELATED STORIES

Swaziland National Nutrition Council (SNNC)
Read more →

FEATURED IMAGES

No featured images yet.

MORE POLLS

FILTER

POLL LIST
All polls from most recent to oldest